Geschiedenis

Op 27 juni 2013 zijn de statuten van Bewonersvereniging Sans Soucis Veenendaal de statuten goedgekeurd in een vrijwel voltallige vergadering bij Patrimonium Woonstichting. Tijdens deze vergadering is ook het eerste verenigingsbestuur gekozen, dit bestond toen uit:

Albert Mol, Voorzitter, Corry Lakeman, Penningmeester, Peter Verweij, Secretaris, Bert Steensma, Bestuurslid en Johan Kentie, Bestuurslid.

Op vrijdag 9 augustus 2013 zijn de statuten van de bewonersvereniging ondertekend ten overstaan van notaris Elshof te Rhenen. Voorzitter Albert Mol en secretaris Peter Verweij tekenden die middag de officiele statuten (zie hiervoor de foto’s).

         
Hierna is de vereniging op 13 augustus 2013 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: 58542353.

Naast het bestuur zijn er op 27 juni 2013 ook twee commissies in het leven geroepen.
Eén commissie zal zich bezighouden met de inrichting en beheer van het algemene appartement ten behoeve van alle bewoners van de 55+appartementen.
De andere commissie zal zich bezighouden met de selectie- en toelatingbeleid voor nieuwe bewoners in de toekomst.
In december 2013 hebben alle bewoners van de 18 appartementen hun sleutels ontvangen en gedurende de maanden december 2013 en januari 2014 hebben de verhuizingen plaatsgevonden.

Tijdens de eerste, in het Praethuus gehouden, algemene ledenvergadering van 15 mei 2014 waren drie leden van het bestuur aftredend en herkiesbaar. Tijdens deze vergadering zijn alle 3 de aftredende bestuursleden voor een periode van 2 jaar herkozen. Tijdens deze vergadering is het concept Huishoudelijk Reglement door de vergadering bekrachtigd en ter goedkeuring aangeboden aan het bestuur van Patrimonium Woonstichting.